All in Witgoedservice

Reparatie All in v.a. € 75,- één vast tarief per volledig uitgevoerde reparatie!

Inbouwservice nieuwe apparatuur All in € 85,-

Niet te repareren? U betaalt enkel onderzoekskosten van € 45,-

Algemene Voorwaarden

Reparatie Voorwaarden van All in Witgoedservice.
1. Cliënt gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden welke zijn ingediend via een schriftelijke, telefonische, mail of andere contactvorm van aard met de gestelde voorwaarden van All in Witgoedservice benoemd hieronder.
1 a. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven worden door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.
2. De reparatieprijs is vastgesteld op basis van het All in Tarief, exclusief de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen).
Dit is inclusief B.T.W.  Er zullen geen andere kosten in rekening gebracht worden. De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant/per pin aan de monteur te worden betaald. Voor bedrijven en instanties is er de mogelijkheid tot factureren achteraf.
3. Op verzoek van cliënt geeft de monteur een prijsopgave.
3 a. Als bij onderzoek blijkt dat de reparatie hoger zal zijn dan de eventueel eerder opgegeven prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij het apparaat tegen een hogere prijs wil laten repareren. Indien noodzakelijk vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt (bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van cliënt noodzakelijk om tot reparatie over te gaan).
3 b. De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan enkel de onderzoekskosten van € 45,- inclusief B.T.W.
3 c. Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek (alleen de onderdelen/materialen) en zal hij trachten de cliënt te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De cliënt kan de reparateur niet aan deze wachttijd houden.
4. Indien niets anders afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruikgemaakt van nieuwe onderdelen, tenzij  er met de cliënt is besproken dat er een mogelijkheid is tot gebruik van ruilonderdelen.
4 a. Voor ruilonderdelen geld enkel met de monteur afgesproken garantietermijn welke wordt vast gelegd in het reparatierapport.
5. Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal
de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.
6. All in Witgoedservice is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of uiterlijk zichtbare schade aan apparaten gerepareerd op locatie, alsmede apparaten, accessoires en onderdelen welke worden meegenomen voor reparatie in de werkplaats.
7. Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.
8. All in witgoed geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op het geldende, van te voren vastgelegde All in Tarief  en 3 maanden garantie op verbruikte  onderdelen. Deze garantie gaat in na het uitvoeren van de reparatie, gekoppeld aan de  reparatie datum vermeldt op de afgegeven factuur het geen los staat van een direct voldane factuur of uitgestelde betaling. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem -, water-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de factuur nadrukkelijk wordt vermeld.
9. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, gelden de volgende voorwaarden.
9 a. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie zijn vervangen kosteloos vervangen.
9 b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt  opnieuw berekend.
9 c. Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.
10. Na onderzoek c.q. reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliënt de
rekening direct aan de monteur te voldoen m.u.v. bedrijven en instanties.
11. Inzake het plaatsen van nieuwe apparaten. Als de oude bekabeling, stekkers of gas/waterslangen verouderd zijn worden deze vervangen in overleg met cliënt voor nieuwe om kortsluiting en/of lekkage te voorkomen. Dit om onveilige en levensbedreigende situaties te voorkomen. Bijbehorende kosten voor deze onderdelen/materialen komen bovenop de installatiekosten.
12. Reparatie aan apparaten waarvoor nog fabrieksgarantie geldt word alleen gedaan op uitdrukkelijke wens van cliënt, All in witgoedservice kan niet aansprakelijk worden gesteld als hierdoor de garantie komt te vervallen.
13. Wanneer de klant niet thuis blijkt te zijn of zonder geldige opgaaf van reden vooraf de afspraak geannuleerd heeft, wordt het volledige van toepassing zijnde All in tarief van in rekening gebracht aan de klant. Hierover kunnen geen reclamaties over gedaan worden.
13 a. Bij het niet binnen de wettelijk gestelde betalingstermijnen voldoen van een factuur wordt er een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld en bijbehorende kosten worden berekend  aan de klant door van toepassing zijn de externe partij.
14. Voor het gebruik maken van de storingsdienst, waar beroep op wordt gedaan buiten openingstijden, zal een toeslag van € 35,-bovenop het van toepassing zijnde All in tarief worden verrekend aan de klant.
15. Reparaties alsmede advies op locatie t.g.v. slecht functionerende apparatuur door gebruikersfouten en/of instellingsfouten van de klant, word gezien als een volledige reparatie. met het daarbij v.t.z. All in tarief.
©2017 All in Witgoedservice | disclaimer | Alle rechten voorbehouden